Technische Daten und Leistung

Wassermengen:  
Jahresschmutzwassermenge 698.597 m³/a
Jahresabwassermenge 1.122.668 m³/a
 Mittlere Ablaufwerte:  
 TOC 6,64 mg/l
 CSB 17,41 mg/l
 Pges 0,56 mg/l
 NH4-N 0,50 mg/l
 Nanorg 6,91 mg/l
 Energieerzeugung:  
 Klärgaserzeugung 148.801 m³/a 
 Klärgasverwertung 93 % 
 Stromerzeugung 234.008 kW/a
 Reststoffe:  
 Rechengut 19,1 Mg/a
 Sandfanggut 7,0 Mg/a
 Schlammtrockenmasse 294 Mg TR/a
 Schlammabfuhr 9.687 Mg/a

(Bezugsjahr: 2022)

Ausbaugröße 16.000 EW
angeschlossene Einwohnerwerte* (2022) 13.376 EW
angeschlossene Einwohner (2022) 12.398 E

* berechnet aus dem 85%-Quantil bzw. Mittelwert der CSB-Zulauffrachten mit 120 g CSB/(EW*d)

expand_less
VOILA_REP_ID=C1257817:0030CCD3