Technische Daten und Leistung

Wassermengen:  
Jahresschmutzwassermenge 737.597 m³/a
Jahresabwassermenge 1.158.508 m³/a
 Mittlere Ablaufwerte:  
 TOC 6,46 mg/l
 CSB 17,63 mg/l
 Pges 0,45 mg/l
 NH4-N 0,53 mg/l
 Nanorg 6,99 mg/l
 Energieerzeugung:  
 Klärgaserzeugung 110.772 m³/a 
 Klärgasverwertung 94 % 
 Stromerzeugung 191.455 kW/a
 Reststoffe:  
 Rechengut 18,6 Mg/a
 Sandfanggut 0,0 Mg/a
 Schlammtrockenmasse 214 Mg TR/a
 Schlammabfuhr 9.131. m³/a

(Bezugsjahr: 2021)

Ausbaugröße 16.000 EW
angeschlossene Einwohnerwerte* (2021) 15.188 EW
angeschlossene Einwohner (2021) 13.377 E

* berechnet aus dem 85%-Quantil bzw. Mittelwert der CSB-Zulauffrachten mit 120 g CSB/(EW*d)

expand_less
VOILA_REP_ID=C1257817:0030CCD3